หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม
ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วม ...
2021-03-08 11:07:34
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือร่างบันทึกความเข้าใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 4 มีนาคม 2564 อาจารย์อนันตชัย เอกะ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวนุชนารถ ...
2021-03-08 10:57:02
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรา ...
2021-02-09 15:25:02
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564
นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหา ...
2021-02-08 11:21:45
ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ITA
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทย ...
2021-02-02 14:50:58
การชี้แจงความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยตามมาตรฐาน
22  ตุลาคม  2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล  ไพศาล  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ...
2018-11-02 10:57:58
ข่าวย้อนหลัง