หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การชี้แจงความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยตามมาตรฐาน
การชี้แจงความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยตามมาตรฐาน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
02 พฤศจิกายน 2561 10:57:58


22  ตุลาคม  2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล  ไพศาล  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม  คณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศฺ. 2562 ในด้านที่ 6 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา/หน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยมีเนื้อหาในการประชุม ดังนี้  ซึ่งเป็นการชี้แจงความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยตามมาตรฐาน

1. แนวทางการดำเนินงานและรายงานการดำเนินงานแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

2. พิจารณาแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยซึ่งได้มอบหมายตัวชี้วัด 9 ตัว ได้แก่

  - กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ 

  - หน่วยงานระดับชาติและนานาชาติที่รับทราบข้อมูล 

  - จำนวนสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

  - จำนวนอาคารที่รองรับบุคคลที่ทุพพลภาพ 

  -  นโยบายลดการใช้ยานพาหนะ 

  - โครงการรีไซเคิล

  -  โครงการอนุรักษ์น้ำ 

  -  โครงการอนุรักษ์พลังงาน

  -  โครงการการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มา ฝ่ายอำนวยการ กองกลาง