หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองกลางประชุมทบทวนภาระงานฝ่ายในสังกัด
กองกลางประชุมทบทวนภาระงานฝ่ายในสังกัด

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
02 ธันวาคม 2564 12:41:37วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา  09.30 น.  นายนฤพล ศรีสว่าง  ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมทบทวนภาระงานฝ่ายในสังกัดเพื่อให้ภาระงานของบุคลากรเป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่เป็นปัจจุบัน  โดยมี หัวหน้าและตัวแทนฝ่ายต่างๆ ในสังกัดเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 อาคาร 32


ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ : รายงาน/ภาพ

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th