หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การเสวนา Mini Talk Mini Trend เรื่อง “ฎ ชฎา pop cool Ture”
การเสวนา Mini Talk Mini Trend เรื่อง “ฎ ชฎา pop cool Ture”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-10-04 14:18:36


วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมฟังการเสวนา Mini Talk Mini Trend เรื่อง “ฎ ชฎา pop cool Ture” เป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับวิทยสถานด้าน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมแลกพูดคุยการเสวนา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี  พิศภูมิวิถี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  บรรยายเรื่อง “จากวันนั้น ที่ฉันได้รู้จัก ชฎา” และผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส  อู่ตะเภา  รักษาการคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายเรื่อง“ในวันนี้ที่ ฎ ชฎาพาไทยไปอินเตอร์ : ถอดบทเรียนวัยรุ่นไทยใส่ชฎา” ณ อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ผู้ที่สนใจสามารถติดตามชม mini talk mini trend  “ชฎา pop cool Ture”  ย้อนหลังได้ได้ที่ เพจ facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

????สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th