หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > ถ่ายภาพการแต่งกายด้วยผ้าไทย ในกิจกรรมรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย ภายใต้โครงการพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ถ่ายภาพการแต่งกายด้วยผ้าไทย ในกิจกรรมรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย ภายใต้โครงการพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
08 มีนาคม 2564 10:53:10


วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมถ่ายภาพการแต่งกายด้วยผ้าไทย ในกิจกรรมรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย ภายใต้โครงการพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ และเผยแพร่ภาพถ่ายของบุคคลต้นแบบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ อีกทั้งเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าพื้นเมือง อันเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th