หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-08-10 13:36:41


วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑ โดยมีพลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

การประชุมมีประเด็นวาระสำคัญ ดังนี้

▶ พิจารณางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานในกำกับ


????สโรชา บินอับดุลเลาะ :รายงาน 

????ณาฐวดี พุทธวงค์ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ :ถ่ายภาพ

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th