หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ OIT
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ OIT

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
14 มกราคม 2565 13:23:53


วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยฝ่ายอำนวยการ  จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ   ผ่านระบบออนไลน์  (google meet) โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม   ทั้งนี้ นางอรอุมา  ชมภูนุช  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้ ว่า “การจัดอบรมในหัวข้อดังกล่าว เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะเชิงลึก  ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก”  ทั้งนี้  นายอภิรักษ์  แสงทอง  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ : รายงาน

ศิวิมล เชื้อรุ่ง : ถ่ายภาพ