หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
18 ตุลาคม 2566 15:22:46ขอเรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่านประชุมมอบนโยบายบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจำปีงบประมาณ 2567 คร้งที่ 1
????ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566


⏲เวลา 08.30 – 12.00 น. สายสนับสนุนวิชาการ
⏲เวลา 12.30 – 16.00 น. สายวิชาการ
บุคลากร(กรุงเทพฯ) : ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
บุคลากร(วิทยาเขต ศูนย์การศึกษา) : ณ ที่ทำการหน่วยงานผ่านระบบออนไลน์ที่มา : กองบริหารงานบุคคล

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th