หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 11/2564
กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 11/2564

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-11-18 10:44:49วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 11/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม โดยได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบุคลากร ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32ที่มา : กองบริหารงานบุคคล

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th