หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมการประชุมผู้พักอาศัยบ้านพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมการประชุมผู้พักอาศัยบ้านพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2021-11-18 15:24:11วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายชำนิ นิลอรุณ  รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมด้วย นายชนันท์ จันทร์หอม หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ ได้เข้าร่วมการประชุมผู้พักอาศัยบ้านพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรับมอบแนวปฏิบัติเรื่องของการจัดสรรบุคลากรเข้าพักอาศัยและวิธีปฏิบัติตนของผู้เข้าพักอาศัยบ้านพักภายในมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ณัฐวลัญช์ วังนิล (ถ่ายภาพ/รายงาน)

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th