หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ กรมพัฒนาที่ดิน
ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ กรมพัฒนาที่ดิน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
24 มิถุนายน 2564 10:41:04


วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ กรมพัฒนาที่ดิน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อความร่วมมือในการใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของทั้งสองหน่วยงานในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุม ๑๒๑๔ ชั้น ๒ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ????สโรชา บินอับดุลเลาะ : รายงาน

????รัณวรัชญ์  บุญถึก : ภาพ

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th