หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองนโยบายและแผนประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายภาคกลางตอนบนฯ ครั้งที่ 12565
กองนโยบายและแผนประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายภาคกลางตอนบนฯ ครั้งที่ 12565

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
28 กุมภาพันธ์ 2565 10:42:40


วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565  เพื่อรายงานความก้าวหน้าด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
ว่าที่ร.ต.หญิงคณิศร บุญเรือง : รายงาน/ภาพ

president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th