ประวัติความเป็นมา


การบริหารงานและการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในระยะแรกไม่ได้มีบันทึกหลักฐาน แต่พอจะอนุมานได้ตามเอกสาร ดังนี้

          ปี พ.ศ. 2480 – 2500 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทายังมีสภาพเป็น “โรงเรียนสุนันทาวิทยาลัย” ผู้บริหารดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ การจัดแบ่งองค์กรไม่ปรากฏระเบียบการจัดแบ่งส่วนราชการ ใช้วิธีแบ่งส่วนงานตามลักษณะที่จำเป็นต้องมีในโรงเรียนสมัยนั้น และตำแหน่งหัวหน้าเป็นไปตามอาวุโสและความสามารถเฉพาะตัว การบริหารงานขึ้นอยู่กับ “กองกลาง” ทั้งหมด ที่ตั้งกองกลางตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ (อาคาร 11) ปัจจุบันได้รื้อถอนเพื่อสร้างใหม่

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ยกฐานะโรงเรียนสุนันทาวิทยาลัยเป็น “วิทยาลัยครูสวนสุนันทา” โดยคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมมานนท์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการชั้นพิเศษ ในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการแบ่งระบบงานที่ชัดเจนขึ้น แต่หน่วยงานบริหารยังคงเรียกว่า กองกลาง เช่นเดิม และในปี พ.ศ. 2511 กองกลางได้ย้ายจากชั้น 1 อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ (อาคาร 11) ไปประจำการอยู่ที่อาคารสายสุทธานภดล (อาคาร 27 ปัจจุบัน) และในปี พ.ศ. 2518 ได้ย้ายกองกลางไปอยู่ที่ชั้น 1 อาคารอรพันธ์อดิศัยศักดิ์ (อาคาร 53 ปัจจุบัน) และเปลี่ยนชื่อเรียกจาก “กองกลาง” เป็น “สำนักงานอธิการ” ตามการแบ่งสายงานการปฏิบัติราชการของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็นงาน สารบรรณ การเงินพัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่งานธุรการทั่วไป และงานบริหารงานบุคคล ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 สำนักงานอธิการ ย้ายมาประจำการที่อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37 ปัจจุบัน)

          ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2535 – 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ได้เปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา” โดยได้ตราเป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย ในวันที่ 19 มกราคม 2538 และได้ทำการเปลี่ยนชื่อจาก “สำนักงานอธิการ” เป็น “สำนักงานอธิการบดี” ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยสำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของอธิการบดี รองอธิการบดี ช่วยอำนวยการและประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการ จัดพิมพ์เอกสาร  งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานยานพาหนะ งานสวัสดิการและงานอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ สำนักงานอธิการบดี แบ่งความรับผิดชอบและการบริหารงานออกเป็น 10 ฝ่าย ดังนี้

          1. ฝ่ายเลขานุการ

          2. ฝ่ายการเงิน

          3. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

          4. ฝ่ายธุรการ

          5. ฝ่ายประชาสัมพันธ์

          6. ฝ่ายพัสดุ

          7. ฝ่ายยานพาหนะ

          8. ฝ่ายสวัสดิการ

          9. ฝ่ายอาคารสถานที่

          10.ฝ่ายเอกสารการพิมพ์

          ในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก. ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ทำให้สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา โดยมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยตั้งใหม่ ตามกฎกระทรวง เรื่อง การแต่งตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 หน้า 52 เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1  มีนาคม 2548 โดยจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 10 หน่วยงานด้วยกัน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่

          1. สำนักงานอธิการบดี

          2. คณะครุศาสตร์

          3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          5. คณะวิทยาการจัดการ

          6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          7. คณะศิลปกรรมศาสตร์

          8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          9. สถาบันวิจัยและพัฒนา

          10. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

          ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2549 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 23 เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ได้ออกประกาศแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 5 กอง คือ  

          1. กองกลาง

          2. กองบริการการศึกษา

          3. กองบริหารงานบุคคล

          4. กองพัฒนานักศึกษา

          5. กองนโยบายและแผน

          ในปี 2554 สำนักงานอธิการบดีได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างภายใน  เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการจัดตั้งส่วนราชการภายในเพิ่มเติมอีก 3 หน่วยงาน รวมมีหน่วยงานทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน ได้แก่

          1. กองกลาง ที่ทำการอยู่ ณ อาคาร 32 ชั้น 1

          2. สำนักงานผู้อำนวยการ ที่ทำการอยู่ ณ อาคาร 32 ชั้น 1

          3. กองบริการการศึกษา ที่ทำการอยู่ ณ อาคาร 32 ชั้น 3

          4. กองคลัง ที่ทำการอยู่ ณ อาคาร 32 ชั้น 3

          5. กองบริหารงานบุคคล ที่ทำการอยู่ ณ อาคาร 32 ชั้น 4

          6. กองนโยบายและแผน ที่ทำการอยู่ ณ อาคาร 32 ชั้น 4

          7. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ที่ทำการอยู่ ณ อาคาร 32 ชั้น 5

          8. กองพัฒนานักศึกษา ที่ทำการอยู่ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา

          ในปี 2557 สำนักงานอธิการบดีแบ่งส่วนราชการออกเป็นกองและหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองมีสถานะเป็นหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการ จำนวน 6 กอง 1 ศูนย์ ดังนี้

          1. กองกลาง

          2. กองพัฒนานักศึกษา

          3. กองบริการการศึกษา

          4. กองบริหารงานบุคคล

          5. กองนโยบายและแผน

          6. กองคลัง

          7. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน

          ในปี 2558  มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ทำให้สำนักงานอธิการบดีได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นกองและหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองมีสถานะเป็นหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการ จำนวน 6 กอง 1 ศูนย์ โดยแบ่งเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างจำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่  1)กองกลาง  2) กองพัฒนานักศึกษา 3)กองบริการการศึกษา 4)กองบริหารงานบุคคล 5)กองนโยบายและแผน และเป็นหน่วยงานจัดตั้งภายในกำกับ จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1)กองคลัง 2)ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน และแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงานเป็นฝ่ายและงานตามภารกิจของหน่วยงาน