แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจำปีงบประมาณ 2564


Download >>>  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

------------------------------------------------------------------------www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th