โรงอาหาร


โรงอาหารสำหรับให้บริการนักศึกษา ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคารสุนันทานุสรณ์

---------------------------------------------------------

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th