การอนุรักษ์พลังงาน


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดำเนินการโครงการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นต้นแบบแนวทาง การอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานอื่น โดยการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างจาก T8 ซึ่งกินไฟ 36 วัตต์/หลอด มาเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งกินไฟ 18 วัตต์/หลอด

----------------------------------------------------------------------------www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th