การนำกลับมาใช้ใหม่


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีนโยบายส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสะอาดโดยมีวัตถุประสงค์ โดยส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในนกิจกรรการจัดการขยะภายในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง

------------------------------------------------------------------------
www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th