การอนุรักษ์น้ำ


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดำเนินการโครงการอนุรักษ์น้ำ เพื่อเป็นต้นแบบในการหาแนวทางพัฒนาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแบบยั่งยืน โดยการตรวจติดตามคุณภาพน้ำให้เป็นไปมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและน้ำกลับมารดน้ำต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยด้วยระบบสปริงเกอร์

------------------------------------------------------------------------







www.president.ssru.ac.th

www.ssru..ac.th