หน้าหลัก > ประกาศ

แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทผู้บริหาร จำนวน 17 ราย
Download>>> แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทผู้บริหาร จำนวน 17 ...
19 กันยายน 2561 08:45:03
นโยบายการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี
Download>>>> ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี.pdf-------------------- ...
17 กันยายน 2561 10:20:10
นโยบายและมาตรการการพัฒนาเอกลักษณ์สำนักงานอธิการบดี
นโยบายและมาตรการการพัฒนาเอกลักษณ์ สำนักงานอธิการบดี.pdf---------------------------- ...
24 สิงหาคม 2561 14:23:04
ประกาศรับสมีคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม - 8 สิงหาคม 2561 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
Download >> ประกาศรับสมีคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ตั้งแต่วันที่ 17 ก ...
16 กรกฏาคม 2561 10:12:29
ประกาศผลการรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Download >> ประกาศผลการรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม.jp ...
16 กรกฏาคม 2561 10:08:08
ประกาศผลการรับสมัคร นิติกร สังกัดกองบริหารงานบุคคล
Download>> ประกาศผลการรับสมัคร นิติกร สังกัดกองบริหารงานบุคคล.pdf------------------------ ...
15 มิถุนายน 2561 11:00:52
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่องนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Download>> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่องนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หร ...
15 มิถุนายน 2561 10:01:21
ประกาศปัจจุบัน