ผลการค้นหา : SSRU

พิธีรับราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดี รศ ดร ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
พิธิรีบสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ...
2020-12-23 15:12:49
SSRU Open house 2020 ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563
SSRU Open House 2020 ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563-----------------------------------------www.pres ...
2020-12-15 10:32:53
เปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ 7-8 ธันวาคม 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563--------------------- ...
2020-11-24 13:54:15
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิการยน 2563--- ...
2020-11-13 07:58:58
พิธีบวงสรวงถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
พิธีบวงสรวงถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563------- ...
2020-11-13 08:03:25
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 25 ...
2020-10-28 11:29:15