หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > พิธีรับราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดี รศ ดร ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
พิธีรับราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดี รศ ดร ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
23 ธันวาคม 2563 15:12:49

พิธิรีบสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563

-----------------------------------------------------------

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th