Operation manualคู่มือการขอใช้บริการยานพาหนะไปราขการกรุงเทพและต่างจังหวัด.pdf

คู่มือการดำเนินการจัดประชุม.pdf

คู่มือการประชาสัมพันธ์.pdf

คู่มืองานขออนุญาตทำหนังสือเดินทางราชการ.pdf

คู่มืองานจัดซื้อจัดจ้างงานการเงิน.pdf

คู่มืองานประกันคุณภาพ กพร KM PMQA.pdf

คู่มืองานวางแผนและงบประมาณ.pdf

คู่มือปฏิบัติงานการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม.pdf

คู่มือปฏิบัติงานการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน.pdf

คู่มือปฏิบัติงานให้บริการบืมคืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์.pdf

ผังกระบวนการการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม.pdf

ผังกระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้างและงานการเงิน.pdf

ผังกระบวนการงานวางแผนและงบประมาณ.pdf

ผังกระบวนการดำเนินการจัดประชุม.pdf

ผังกระบวนการต้อนรับอาคันตุกะ.pdf

ผังกระบวนการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน.pdfwww.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th