หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม
กิจกรรม

โครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 20 มกราคม 2565 นายชำนิ นิลอรุณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้รับเชิญเป็นวิ ...
2022-01-21 11:18:06
ประธานในพิธีถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
เช้าวันที่ 22  กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้ ...
2021-08-10 13:21:08
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายนิธินันท์ ศิริลดาจินดาเลิศ จากบริษัท บูทรูม จำกัด
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภ ...
2021-07-05 09:30:36
ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ กรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ...
2021-06-24 10:41:04
อบรมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์ภายใต้หัวเรื่อง COVID-19
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมการพั ...
2021-02-08 11:37:31
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบสนองตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ซึ ...
2021-02-03 14:53:13
ข่าวย้อนหลัง