ผลการค้นหา : SSRU

บุคลากรสำนักงานอธิการบดีร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 บุคลากรสำนักงานอธิการบดีร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษ ...
2018-10-10 12:26:50
ประชุมพิจารณาร่างคู่มือรายงานมหาวิทยาลัยที่ดี
บ่ายวันที่ 28 กันยายน 2561 นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธาน ...
2018-10-03 09:23:24
กองแผนประชุมชี้แจงกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการรับปี 62
บ่ายวันนี้ (1ต.ค.61) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น 5 อาคาร 31 กองนโยบายและแผน จัดก ...
2018-10-03 09:45:06
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วม &ldq ...
2018-10-10 08:37:01
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562----------------------------------------เมื่อวั ...
2018-09-27 13:19:44
ประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับสำนักงานอธิการบดี
ประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับสำนักงานอธิการบดี--------------------- ...
2018-09-27 12:58:28
ประชุมแผนปรับปรุงภุมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชุมแผนปรับปรุงภุมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562--------------------------------------- ...
2018-09-27 13:19:14
อาเซียนร่วมกับกองพัฒฯ จัดการประชุมแผนงานและงบประมาณ
อาเซียนร่วมกับกองพัฒฯ จัดการประชุมแผนงานและงบประมาณ---------------------------------------วันที่ 26- ...
2018-09-27 13:35:42
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ------------------------------------------ ...
2018-09-25 10:08:23