ผลการค้นหา : SSRU

เสริมสมรรถนะการบริหารงบประมาณและการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ ERP
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (๓๑๒๒) สำนักวิทยบริการและ ...
2018-10-11 08:24:59
สวนสุนันทาเจ้าภาพอบรมเชิงปฏิบัติการคุณอำนวยมืออาชีพและfacilitator
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 กองนโยบายและ ...
2018-10-11 12:38:53
ประชุมความพร้อมของงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประธานการประชุมค ...
2018-10-11 12:35:06
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2561
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่ว ...
2018-10-12 09:15:25
ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึก ...
2018-10-05 14:53:31
กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงานเกษียณอายุ 2561
เช้าวันที่ 28 กันยายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา นำโดยนางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมงานแสดง ...
2018-10-03 08:43:29
กองพัฒนานักศึกษาจัดการประชุมนโยบาย 2562
บ่ายวันที่ 28 กันยายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดี ...
2018-10-03 08:50:19
บุคลากรสำนักงานอธิการบดีร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 บุคลากรสำนักงานอธิการบดีร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษ ...
2018-10-10 12:26:50
ประชุมพิจารณาร่างคู่มือรายงานมหาวิทยาลัยที่ดี
บ่ายวันที่ 28 กันยายน 2561 นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธาน ...
2018-10-03 09:23:24
กองแผนประชุมชี้แจงกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการรับปี 62
บ่ายวันนี้ (1ต.ค.61) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น 5 อาคาร 31 กองนโยบายและแผน จัดก ...
2018-10-03 09:45:06