แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี


วิสัยทัศน์ (Vision)

          แม่แบบที่ดีในการให้บริการ

พันธกิจ (Mission)

          ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมการให้บริการ 

ภารกิจหลัก (Key result area)

          1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพการศึกษา

          2. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และกฎหมาย

          3. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์ด้านการบริการ ประชาสัมพันธ์ และกายภาพ

          4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา และการสร้างเครือข่าย

          5. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์ด้านหลักสูตร การรับเข้าศึกษา ทะเบียนและประมวลผล

          6. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ

          7. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

เสาหลัก (Pillar)

          บริการรวดเร็ว ถูกต้อง และสร้างความประทับใจ

วัฒนธรรม (Culture)

          ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม

อัตลักษณ์ (Identity)

          บริการด้วยใจ (service mind)

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

          บริการเป็นเลิศ

ค่านิยมหลัก (Core Values)

          Smart office

          1.  Flow = กระบวนการทำงานที่ลื่นไหล ไม่ติดขัด

          2.  Work Environment = สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อการทำงาน

          3.  Information = มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้สะดวก

          4.  Culture = สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญร่วมกัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)

          พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ