หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-11.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าสอ ...
26 พฤศจิกายน 2564 13:12:41
กองนโยบายและแผนประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. กองนโยบายและแผนจัดประชุม บุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ ...
25 พฤศจิกายน 2564 14:20:48
พิจารณากำหนดปฏิทิน แบบรายงานการคัดเลือก แบบกรอกประวัติ และแบบประเมินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564
วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 09.30 น. กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมเพื่อพิจารณากำหนดปฏิทิน แบบรายงานการคัด ...
25 พฤศจิกายน 2564 14:05:39
ผู้อำนวยการกองกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวย ...
25 พฤศจิกายน 2564 13:57:18
ประชุมคณะกรรมการตรวจโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 -16.00 น. นายชำนิ นิลอรุณ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนั ...
25 พฤศจิกายน 2564 14:51:10
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Hackathon Cultural : Coolture Gen Z
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ปรีชา  พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด ...
23 พฤศจิกายน 2564 15:03:26
บุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 22 พ.ย. 64 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มอบหมายให้บุ ...
23 พฤศจิกายน 2564 09:49:36
กองคลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาววริศรา วัดสิงห ...
19 พฤศจิกายน 2564 08:49:24
ข่าวปัจจุบัน