หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

กองนโยบายและแผนประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนกา ...
19 พฤศจิกายน 2564 08:41:57
กองนโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ย. 64 เวลา 13:00 น. ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมก ...
18 พฤศจิกายน 2564 15:30:33
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมการประชุมผู้พักอาศัยบ้านพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายชำนิ นิลอรุณ  รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วม ...
18 พฤศจิกายน 2564 15:24:11
กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 11/2564
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 11/25 ...
18 พฤศจิกายน 2564 10:44:49
กองนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะก ...
18 พฤศจิกายน 2564 09:45:40
พิจารณากลั่นกรองรายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายชำนิ นิลอรุณ  รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วม ...
12 พฤศจิกายน 2564 15:11:42
ข่าวปัจจุบัน