หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม
ประชุม

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2565 ระดับสำนักงานอธิการบดี
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ ...
2021-10-05 13:34:15
ร่วมรับฟังการเสวนา Mini Talk Mini Trend เรื่อง “ฎ ชฎา pop cool Ture”
วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ...
2021-10-04 14:25:06
การเสวนา Mini Talk Mini Trend เรื่อง “ฎ ชฎา pop cool Ture”
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั ...
2021-10-04 14:18:36
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาล ...
2021-08-10 14:38:05
ประชุมคณะกรรมการประเมินและยกระดับคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาล ...
2021-08-10 14:14:38
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช ...
2021-08-10 13:59:40
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช ...
2021-08-10 13:36:41
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๒ (๑๕๘)/๒๕๖๔
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช ...
2021-08-10 13:26:49
การประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช ...
2021-08-10 13:06:30
ข่าวย้อนหลัง