หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

ประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่านประชุมมอบนโยบายบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปร ...
18 ตุลาคม 2566 15:22:46
ประกาศตารางการให้บริการ One Stop Service
!! ประกาศตารางการให้บริการ One Stop Service ในวันหยุดราชการ !!www.ssru.ac.thwww.president.ssru.ac.th ...
27 กรกฏาคม 2566 12:50:47
One Stop Service ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2566
One Stop Service ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดีปิด ให้บริการในวันที่ 3-5 มิถุนายน 2566 เปิด&n ...
02 มิถุนายน 2566 13:51:10
!!!ประกาศ!!! One Stop Service ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
!!! ประกาศ !!!One Stop Service ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี????????ปิดให้บริการในวันที่ 17 พฤษภาคม 25 ...
15 พฤษภาคม 2566 14:52:31
One Stop Service ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี ????ปิดให้บริการในวันที่ ในวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2566????
ประกาศ !!! One Stop Service ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี ????ปิดให้บริการในวันที่ ในวันที่ ...
01 พฤษภาคม 2566 13:34:57
กองบริหารงานบุคคล : ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมโครงการอบรม “การเขียนแบบประเมินค่างาน”
กองบริหารงานบุคคล : ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมโครงการอบรม“การเขียนแบบประเมินค่างา ...
23 สิงหาคม 2565 13:13:51
ข่าวปัจจุบัน