หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ข่าวแก้วเจ้าจอม ประจำเดือน เมษายน 2566
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีwww.president.ssru.ac.thwww.ssru. ...
01 พฤษภาคม 2566 10:24:44
สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 2/2566
สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 28 เมายน 2566 ณ ห้องประชุมป ...
01 พฤษภาคม 2566 10:08:13
กองนโยบายและแผนจัดการประชุมทบทวนระบบงานและกระบวนการสร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ ระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ฝ่ายพัฒนาระบบงาน และประเมินผลการปฏิบัติราชการ จัดการประชุมทบท ...
26 พฤศจิกายน 2564 15:28:07
โครงการการอบรมการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562  ผศ.ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้เปิดคำกล่าวรายงานใน ...
25 มกราคม 2562 11:56:04
การชี้แจงความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยตามมาตรฐาน
22  ตุลาคม  2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล  ไพศาล  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ...
02 พฤศจิกายน 2561 10:57:58
กองนโยบายและแผนจัดอบรมหน่วยงานจัดทำ Mapping เสริมสมรรถนะการบริหารงบประมาณ
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2561 กองนโยบายและแผน จัโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจ ...
10 ตุลาคม 2561 08:29:41
ข่าวย้อนหลัง