ผลการค้นหา : SSRU

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อ ...
2018-10-30 14:24:41
ปปช site visit แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานบุคคล
บ่ายวันที่ 29 ตุลาคม 2561 อธิการบดีมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานแล ...
2018-10-30 14:34:13
กองพัฒนานักศึกษา (เจ้าภาพ) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูล ผลการปฏิบัติราชการ ปีงบ’ 62 ระดับหน่วยงาน
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร ...
2018-10-25 14:23:17
ประชุมชี้แจงระบบปฏิบัติงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
 วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง Training 2-3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารส ...
2018-10-12 09:02:49
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ
บ่ายวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2562  บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข ...
2018-10-12 10:09:36
น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
12 ตุลาคม 2561  ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวั ...
2018-10-12 13:30:22
นักศึกษา ม. สวนสุนันทา สร้างชื่อระดับโลก
น้องนิว-ทิวากร เกิดขวัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งกีฬามหาวิทยาลัยโ ...
2018-10-11 09:03:21