ผลการค้นหา : SSRU

มอบธงอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล
              บ่ายวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ...
2018-10-10 12:44:21
กองนโยบายและแผนจัดอบรมหน่วยงานจัดทำ Mapping เสริมสมรรถนะการบริหารงบประมาณ
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2561 กองนโยบายและแผน จัโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจ ...
2018-10-10 08:29:41
การชี้แจงความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยตามมาตรฐาน
22  ตุลาคม  2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล  ไพศาล  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ...
2018-11-02 10:57:58