ผลการค้นหา : SSRU

กองนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะก ...
2021-11-18 09:45:40
กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 11/2564
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 11/25 ...
2021-11-18 10:44:49
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมการประชุมผู้พักอาศัยบ้านพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายชำนิ นิลอรุณ  รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วม ...
2021-11-18 15:24:11
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 10 พ.ย. 64 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ...
2021-11-12 09:05:52