ผลการค้นหา : SSRU

การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
***การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่ reg.ssru.ac.th *** ...
2021-11-12 09:12:04
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2565 ระดับสำนักงานอธิการบดี
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ ...
2021-10-05 13:34:15