หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
13 พฤศจิกายน 2566 14:22:52วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายนฤพล ศรีสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meetกฤติยา วาปีทำ รายงาน/ถ่ายภาพ

www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th