หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้บุคลากร
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้บุคลากร

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
27 กรกฏาคม 2566 09:37:17


                       นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง โดยฝ่ายอำนวยการ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านต่าง ๆ ดังนี้

                       ** หัวข้อ “การเขียนโครงการ” โดย นางสาวศิวิมล เชื้อรุ่ง หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง

                       ** หัวข้อ “การเขียนวาระการประชุม” โดย นางาสาวนพรัตน์ หมัดละ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

                       ** หัวข้อ “งานสารบรรณ” โดย นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงินยอด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

www.ssru.ac.th

www.president.ssru.ac.th