หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองนโยบายและแผน ประชุมชี้แจงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565
กองนโยบายและแผน ประชุมชี้แจงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
27 กรกฏาคม 2566 09:54:11


ที่มา : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

www.ssru.ac.th

www.president.ssru.ac.th