หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สำนักงานอธิการบดี
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
10 ตุลาคม 2561 12:38:21

                  เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประธานเปิดการอบรมโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงานถึง
วัตถุประสงค์ของการจัดโครง ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในการทำงานให้มีความสุขจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง และยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

Download >>> โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สำนักงานอธิการบดี.pdf