หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > เสวนาการคิดใหม่ไปกับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
เสวนาการคิดใหม่ไปกับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
10 ตุลาคม 2561 12:33:03

                เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม เมธาวลัย ชะอำ เพชรบุรีสำนักงานอธิการบดี โดยกองบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมเสวนาการคิดใหม่ไปกับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการ
กองคลัง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ผู้อำนวยการกองกองพัฒนานักศึกษา และผู้อำนวยการกองนโยบาย
และแผน

Download>>> เสวนาการคิดใหม่ไปกับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี.pdf