หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2561

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
12 ตุลาคม 2561 09:15:25


วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานที่ประชุม การประชุมดังกล่าว มี 6 ระเบียบวาระ ซึ่งผู้ชวยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำเสนอในวาระที่ 4.2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ณ Ho Chi Minh City Open University นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, 2) งานเสวนา "อนาคตเมืองอาเซียน" (The Future of ASEAN Cities) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 3) โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับการบริหารแผนและงบประมาณเพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนตามทิศทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีมติที่ประชุมรับทราบข่าว: นางสาวสุวิมล เทพนม/นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล
แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร
ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง
ภาพ: นางสาวสุวิมล เทพนม
งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา