หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ติดตามการบริหารงบประมาณไตรมาสสุดท้าย
ติดตามการบริหารงบประมาณไตรมาสสุดท้าย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
25 กันยายน 2561 10:44:37

ติดตามการบริหารงบประมาณไตรมาสสุดท้าย

-------------------------------


วันนี้ในเวลา 15.00 น. (วันที่ 24 กันยายน 2561) รองศาตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม “คณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2561)” ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผนที่มา : กองนโยบายและแผน