หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมแผนปรับปรุงภุมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชุมแผนปรับปรุงภุมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
27 กันยายน 2561 13:19:14

ประชุมแผนปรับปรุงภุมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562

------------------------------------------------


เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 สำนักงานอธิกานรบดีจัดประชุมแผนปรับปรุงภุมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล เป็นประธานในการประชุม ประเด็นในการประชุมประกอบด้วยการรับทราบบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดทำแผน ปฏิทินการดำเนินงานตามแผน และร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับสำนักงานอธิการบดี ต่อไป