หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
05 ตุลาคม 2561 14:53:31


เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วม “การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562” ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 จัดโดยกองนโยบายและแผน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม
ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา