หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > กองนโยบายและแผนจัดอบรมหน่วยงานจัดทำ Mapping เสริมสมรรถนะการบริหารงบประมาณ
กองนโยบายและแผนจัดอบรมหน่วยงานจัดทำ Mapping เสริมสมรรถนะการบริหารงบประมาณ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
10 ตุลาคม 2561 08:29:41


เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2561 กองนโยบายและแผน จัโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจ การ Mapping ข้อมูลกิจกรรมตามรายการรับของแต่ละหน่วยงาน (SNFNRT26) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” โดยมี นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา  


มีผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณและนักวิชาการศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวน 26 คน ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานทำการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Magic ให้ตรงกับระบบ ERP และนำรายรับค่าลงทะเบียนเข้าระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการเงิน
และงบประมาณที่มา : กองนโยบายและแผน