หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอเรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
ขอเรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
23 พฤศจิกายน 2560 13:32:50

          ขอเรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 256

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์

           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริหารงานบุคคล ขอเรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ เพื่อรับฟังนโยบาย แผนงานที่สำคัญ และทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

           ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. สายสนับสนุนวิชาการ
           ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. สายวิชาการ