หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองแผนประชุมชี้แจงกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการรับปี 62
กองแผนประชุมชี้แจงกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการรับปี 62

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
03 ตุลาคม 2561 09:45:06


บ่ายวันนี้ (1ต.ค.61) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น 5 อาคาร 31 กองนโยบายและแผน จัดการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   โดยมีรองศาตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธาน ในที่ประชุมประกอบด้วยคณบดี รองคณบดีฝ่ายแผน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อรับทราบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปฏิทินการดำเนินงาน รวมถึงบทบาทของหน่วยงานเจ้าภาพหลักประสานงาน
ตัวชี้วัด เพื่อดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

ที่มา : กองนโยบายและแผน