หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > อธิการบดีลงนาม MoU กับ HCMCOU มหาวิทยาลัยเปิดที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคกลาง-ใต้ของเวียดนาม
อธิการบดีลงนาม MoU กับ HCMCOU มหาวิทยาลัยเปิดที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคกลาง-ใต้ของเวียดนาม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
19 กันยายน 2561 08:54:56

อธิการบดีลงนาม MoU กับ HCMCOU มหาวิทยาลัยเปิดที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคกลาง-ใต้ของเวียดนาม
-----------------------------------------------

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เดินทางเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง Ho Chi Minh City Open University และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ Ho Chi Minh City Open University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามเป็นพยาน ร่วมกับ Associate Professor Dr. Nguyen Minh Ha, Vice Rector, Dr. Le Thai Thuong Quan, Head of Office of Cooperation and Research Management ดำเนินการโดยศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ Office of Cooperation and Research Management, Ho Chi Minh City Open University

              ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ , ดร. ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์, ดร. ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับอาจารย์พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ และ อาจารย์วิศวะ อุนยะวงษ์ จากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นสักขีพยาน จากนั้นได้เยี่ยมชม E Learning Center และ Studio ในการจัดการเรียนการสอนโดยระบบทางไกล และการหารือกิจกรรมร่วมกันร่วมกับ Dr. Quyen Nguyen, Ms. Diem Dao Vu Bich และ Ms. Quyen Nguyen Le Hoang Thuy To เกี่ยวกับสาขา Biotechnology และ Information Technology รวมทั้งการสนับสนุนให้นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติต่อไป