หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับธรรมาภิบาล ครั้งที่ 1/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประชุมคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับธรรมาภิบาล ครั้งที่ 1/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
01 ธันวาคม 2564 15:31:21วันที่ 1 ธันวาคม เวลา 13.00 น. นายชำนิ นิลอรุณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับธรรมาภิบาล ครั้งที่ 1/2564 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานการจัดทำข้อบังคับธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมบรรณาศรม ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

ณัฐวลัญช์ วังนิล (รายงาน)

http://president.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th