หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ
รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2020-11-02 08:33:39


เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เปิดเวทีการมีส่วนร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
????สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

#prssru #ssru  #ssruswitch

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th/