หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สวนสุนันทาเปิดเกมรุก จัดอบรม “เตรียมความพร้อมผู้บริหาร เพื่อรับนโยบายสู่การปฏิบัติ”
สวนสุนันทาเปิดเกมรุก จัดอบรม “เตรียมความพร้อมผู้บริหาร เพื่อรับนโยบายสู่การปฏิบัติ”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2020-11-02 08:37:22


รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการอบรม “เตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายสู่การปฏิบัติ” เป็นเวลา 3 วัน (29-31 ตค.) ที่โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผู้บริหารระดับกลางและต้น จำนวนกว่า 150 คน เปิดเกมรุกชูวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม ก้าวสู่ความเป็นเอตทัคคะสู่สากล International Niche Guru


สำหรับรายละเอียดของการอบรมในวันที่ 29 ตค. ภายหลังพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษโดยรักษาการอธิการบดี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ หัวข้อ “นโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนสวนสุนันทาสู่ความเป็นเลิศ” ตามด้วย ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หัวข้อ “ปรับตัว ปรับงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” และรศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางสู่ความสำเร็จขององค์กร” ในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อรับนโยบายสู่การปฏิบัติ” โดย ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.โกมล ไพศาล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการที่มา : https://www.eduzones.com/2020/10/31/ssru-140/?fbclid=IwAR2HZCjPl1yR-cCwldxWO518JdvQXrKdFXudfQsInM4659FDxomUly35Rnk


www.president.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th